ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས ༨ ༢༠༡༨
 གསར་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས།

༄༅། །ནོར་ཝེ་བོད་ཀྱི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་གསལ་ལྟར་ན།  ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་འཇོ་མདའ་རྫོང་སྤོ་ལོ་པད་དགེ་གྲོང་ཚོའི་འབྲི་ཆུའི་རྒྱུད་དུ་ཡང་བསྐྱར་རི་ཉིལ་བྱུང་སྟེ་འབྲི་ཆུའི་བཞུར་རྒྱུན་ཚབས་ཆེན་འགག་ཡོད་འདུག

དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་ཞིན་ཧ་གསར་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། སྤོ་ལོ་ཡུལ་ཚོར་ཡང་བསྐྱར་རི་ཉིལ་བྱུང་བར་བརྟེན་ཆུ་འཁྱིལ་བའི་ཤུགས་ཚད་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་བཞིན་ཡོད་པས།  གོད་ཆགས་བྱུང་སའི་ཉེ་འཁྲིས་ཀྱི་མི་མང་ ༡༠༠༠༠ ལྷག་གནས་སྤོར་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད།  གཟའ་སྤེན་པ་ནས་བཟུང་ཆུ་འཁྱིལ་འགོ་ཚུགས་ཡོད་པར་གཞིགས་ན། ཁ་སང་བར་དུ་ཆུའི་མཐོ་ཚད་རྨིད་ ༣༣.༨༨ འཕར་ཡོད་པ་དང་།   ཆུ་འགག་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་ས་ཁུལ་དེའི་གནམ་གཤིས་ཀྱི་དྲོད་ཚད་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཡོད་པས་མི་འགྱངས་བར་ཁ་བ་ཆེན་པོ་འབབ་ངེས་ཡིན་པར་ཚོད་དཔག་བྱས་འདུགགནས་ཚུལ་དེ་དང་འབྲེལ་ནས་གཞིས་བཞུགས་རྩོམ་པ་པོ་ཚེ་རིང་འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱིས་སྒེར་གྱི་ངོ་དེབ་དུ་བཀོད་པ་ལྟར་ན། རི་ཉིལ་བྱུང་སའི་ཡུལ་དངོས་ཀྱི་དགོན་པ་ལ་གནས་སྐབས་སུ་ཉེན་ཁ་མེད་ནའང་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྤོ་ལོ་དགོན་གྱི་ལྷ་སྐུ་རྟེན་གསུམ་ཕྱིར་འདྲེན་བྱེད་འགོ་ཚུགས་ཟིན་ཡོད་པ་རེད་འདུག   ཁོང་གིས་ས་ཁུལ་དེར་ཅིའི་ཕྱིར་ཡང་ཡང་རི་ཉིལ་གྱི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བཞིན་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དོགས་འདྲི་བྱས་པ་དང་འབྲེལ།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པ་ལྟར་ན་རི་ཉིལ་གྱི་དོན་རྐྱེན་དེ་ནི་རང་བྱུང་གོད་ཆགས་ཤིག་ཡིན་པར་བརྗོད་ཡོད་ནའང་། རི་ཉིལ་བྱུང་སའི་ཡུལ་དངོས་སུ་རྒྱ་ནག་གིས་ཆེད་དུ་འཛུགས་བསྐྲུན་བྱས་པའི་ཆུ་མཛོད་ཆེ་ཤོས་ཡོད་པར་བརྟེན། རི་ཉིལ་དོན་རྐྱེན་དེ་ནི་རང་བྱུང་གོད་ཆགས་ཤིག་ཡིན་མིན་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བཀོད་འདུག

རྩ་བའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་དྲ་རྒྱ་ཁག་དུ་རི་ཉིལ་གྱི་དོན་རྐྱེན་དེ་ནི་བཟོ་བསྐྲུན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་འཁོད་མེད་ནའང་དབྱིན་ཡུལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་འབྲི་ཆུའི་རྒྱུད་ཀྱི་རི་ཉིལ་དེ་ནི་ཐད་ཀར་རྒྱ་ནག་གི་བཟོ་ལས་འཛུགས་བསྐྲུན་དང་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་ལ་རག་ལས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དམིགས་བསལ་དུ་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་གི་གློག་འདོན་ཐོན་ཁོངས་མང་པོ་ཞིག་ནི་འབྲི་ཆུའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆུ་གློག་འཛུགས་བསྐྲུན་ཡིན་པར་བརྟེན་རྔ་བ་དང་དཀར་མཛེས་ས་ཁུལ་དུ་ཆུ་མཛོད་མང་པོ་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་ནི་རི་ཉིལ་གྱི་དོན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བ་ཆེས་ཆེར་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་བརྗོད་འདུག