༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

༄༅། །ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་ནས་ཟོག་གཙང་ཆེད་དཔེ་དེབ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠ བར་དམིགས་བསལ་ཆག་ཡང་།

ཀ) སྡེ་བརྒྱ་ཆ་༧༠    ཁ) སྡེ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ གསལ་བསྒྲགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་གཉིས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་ www.sherigparkhang.com དང་། www.sherig.org ནང་ཡོད་པར། དེ་དོན་དཔེ་དེབ་ཆག་ཡང་ཤེས་དཔར་ལྡི་ལི་དབུས་དང་། རྡ་ས་ཤེས་རིག་ཤེས་དཔར་ཡན་ལག་གཉིས་ཀྱི་རེའུ་མིག་ལྟར་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོ་བདག་སོསོའི་ཞལ་བྱང་ཐོག་མངགས་གནང་ཚེ་གོང་གསལ་ཆག་ཡང་གི་ཡོན་ཐོག་སྦྲག་གླ་དང་སྦྲག་ཆས་དོ་བདག་སོོ་སོ་ནས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།

འབྲེལ་གཏུག་ཁ་བྱང་།

Director

Sherig Parkhang, Ramesh Park , Laxmi Nagar

Delhi -110092

ཞལ་པར་ཨང་གྲངས།   Contact- 011-22455634 (O) 011-22453672 (O) 011-22013260 (R)

རྡ་ས་ཤེས་དཔར་ཡན་ལག་འབྲེལ་གཏུག་ཁ་བྱང་།

Branch Manager

Sherig Parkhang , Session Road

Dharamsala

Distt Kangra

(H.P.) 176215,

Telephone  01892- 222673

Email- [email protected]