༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ དང་ ༢༤ བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་ཊི་ཝི་ཡའི་རྒྱལ་ས་རི་གའི་སྐོན་ཊོ་ Skonto Hall ཚོགས་ཁང་དུ་ཉིན་མཐའ་མའི་གསུང་ཆོས་བཀྲིན་ཆེ་བ་གནང་བ། ༢༠༡༧།༧།༢༤

OTHER PHOTO NEWS
Menu