༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ།
༄༅། །འདི་ག་གངས་སྐྱིད་ལས་བྱེད་གསོལ་ཚང་དུ་རྩིས་པ་དང་ཟོག་གཉེར་གཅིག་ལྕོགས་ཀྱི་ས་མིག་སྟོང་པ་གཅིག་ཡོད་ན།   གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཐོག་ལས་བྱེད་དུ་ཞུགས་བློ་ཡོད་རིགས་ནས་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ ཕྱི་དྲོ་ཚོུད་ ༥།༠༠ འགྱངས་མེད་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེའི་མཚན་ཐོག་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས།

རྩིས་པ་དང་ཟོག་གཉེར་གཅིག་ལྕོགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན།
༡། རང་ལོ་༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༧ ལས་མ་བརྒལ་བ།
༢།རྩིས་ཀྱི་མཐོ་སློབ་ཐོན་པའི་ B.Com. ལག་འཁྱེར་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་འཛིན་རིམ་ ༡༢ ཐོན་སྟེ་ལོ་   གསུམ་རིང་རྩིས་པའི་ལས་འཁུར་ཞུས་མྱོང་ཡིག་ཐོག་དན་རྟགས་ཡོད་པ།

གསོལ་ཕོགས། ཟླ་རེ་ཧིན་སྒོར་ ༨༠༡༢
ཆ་རྐྱེན་གཞན་ཁག
༡། འཚང་ཞུགས་བྱ་མཁན་ཚང་མས་འགོས་ནད་རིགས་མེད་པའི་གཟུགས་ཐང་ལས་ཕེར་ཡིན་པའི་ བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་ཆེ་བའི་ངོས་སྦྱོར་ཡོད་དགོས།
༢། རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དུས་འགྱངས་ཟིན་པ་དང་། དཔྱ་དངུལ་དུས་ཐོག་ཕུལ་ཟིན་པའི་ཡིག་ཆའི་སྟེང་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ནས་དགས་མཆན་འཁོད་པ།
༣། ཐལ་སྤྱོད་མེད་པའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ངོས་སྦྱོར་དགོས་རྒྱུ།
༤། ལས་བྱེད་དུ་འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་འཕྲལ་ཟླ་དྲུག་རིང་ཚོད་བལྟ་དང་དེ་རྗེས་ལོ་གཉིས་རིང་ཆོད་གན་  ཐོག་བསྐོ་བཞག་རྗེས་བབ་གཟིགས་ཀྱིས་ལས་ངོར་བསྐོ་བཞག་གནང་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ལ།
འབྲེལ་བ་ཞུ་ཡུལ།
Secretary
Department of Finance
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong, Dharamsala
District Kangra-176215
Himachal Pradesh.
Tel:01892-222487,223738.Fax:01892-222349
E-mail:[email protected]

Share with your friends


Submit