ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས ༡༥ ༢༠༡༠

༄༅། མདའ་ཟུར་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢ ནས་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཁྲིམས་དྲུང་དུ་ཆོད་གན་ཐོག་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དང་། མདའ་ཟུར་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ་ལགས་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཐོན་རྗེས་རང་གཞུང་གི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་དང་སློབ་སྒྲིག་ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་མི་ལོ་ ༢༦ རིང་ལས་གནས་ཐེག་པ་རིམ་འཛེགས་ཀྱིས་མདའ་དཔོན་གོ་གནས་ཀྱི་ལས་ཡུན་ཆ་ཚང་ཞུས་ཏེ་སྒྲིག་གསལ་ལས་འཁྱུར་རྗེས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ནས་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ བར་ལོ་ངོ་ ༡༠ རིང་རང་གཞུང་གི་སྒྲིག་ཁོངས་སིམ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། གྲོས་དྲི། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་གི་ངེས་སྟོན་པ། ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་སྤྱི། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གལ་ཆེའི་ལས་འཆར་ལས་གཞི་བཅས་ཀྱི་ལས་འགན་རིམ་པ་གནང་མྱོང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ ༢༠༡༠ ཟླ་ཚེས་ལ།།

Share with your friends


Submit