༅༅། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ བོད་རྒྱལ་ཡོངས་མི་མང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༦ ནས་ ༣༡ བར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀར་ཎ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སྦེལ་ཀོབ་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་དུ་ཚོགས་གཏན་འཁེལ་ཡོད། འདི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་སྔོན་སོང་ལྟར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ཕྱི་ལ་གནས་སྡོད་བོད་མི་གྲངས་ ༢༥ དང་བླངས་ཁོངས་ཚོགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་ཆོག་ཀྱང་ད་བར་ཐོ་བཀོད་གནང་མཁན་མི་གྲངས་བཅུ་ཙམ་ལས་བྱུང་མེད། དེར་བརྟེན་འདི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་སླར་ཡང་གསལ་བསྒྲགས་འཕར་མ་ཞུ་རྒྱུར། དང་བླངས་ཚན་པའི་ཁོངས་ད་དུང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ཕྱི་ལ་གནས་སྡོད་བོད་མི་གྲངས་ ༡༥ ཚོགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་ཆོག་པས་བཞུགས་བློ་ཡོད་ཚེ་འདི་ག་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ རྒྱངས་མེད་སྙན་ཞུ་འབུལ་ཟིན་པ་དགོས་པའི་གསལ་སྒྲགས་སུ།།

Share with your friends


Submit