ཟླ་བ་ ༦ ཚེས ༡༧ ༢༠༡༠

༄༅། །བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་ ༢༠༡༠ ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེལ་ཀོབ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༦ ནས་ཚེས་ ༣༡ བར་ཚོགས་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་བཞིན་ཚོགས་བཅར་བའི་འབྱོར་ཐོ་འགོད་ཕྱོགས་ཐད་ ༢༠༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༤ དང་ཚེས་ ༢༥ གཉིས་སུ་སྔ་དྲོ་ཚོུད་ ༩ ནས་དགོང་དྲོ་ཚོུད་ ༥ བར་སྦེལ་ཀོབ་མཉམ་སྦྲེལ་མགྲོན་ཁང་དུ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འགོད་དགོས་པས་དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༧ ཉིན།།

Share with your friends


Submit