The path is a directory: /data/sites/bod_asiaThe path is a directory: /data/sites/bod_asia

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྐུ་ཚབ་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་ཕེབས་པར་ཕེབས་བསུའི་མཛད་སྒོ་ཞིག་ཚོགས་པའི་པར་རིས་ཕྱོགས་བསྡུས།

OTHER PHOTO NEWS
Menu