ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༡ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། 

 ༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་ལས་བྱེད་དགོས་མཁོ་བཞིན། སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་ཁྱོན་བསྡོམས་གྲངས་ ༢༨ གསར་འདེམས་ཞུ་གཏན་འཁེལ་བས། གཤམ་གསལ་གནས་རིམ་ལྟར་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་རང་རེའི་རྩ་དོན་ཐོག་སྲི་ཞུའི་ཞབས་འདེབས་རྒྱུན་མཐུད་ཞུ་བློ་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེའི་མཚན་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ ཕྱི་དྲོ་ཕྱག་ཚོད་ ༥ འགྱངས་མེད་འཚང་སྙན་སྦྲག་ཐོག་གམ་གློག་འཕྲིན་ ༼ད་ཐེངས་དམིགས་བསལ་༽གང་རུང་བརྒྱུད་གནང་འབྱོར་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ།

གནས་རིམ། ས་མིག་གྲངས།
སྡེ་ཚན་འགན་འཛིན།
ལས་ཁུངས་དོ་དམ་པ།
ལས་དྲུང་།
རྒན་དྲུང་།
གཞོན་དྲུང་། ༡༢

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་ཁག

༡།   ཤེས་ཚད།

      ༡་༡། རྒན་དྲུང་ཡན།

          ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་ Bachelor’s Degree ཡང་ན་དེ་དང་ཚད་མཉམ་པའི་་ལག་ཁྱེར་དགོས་རྒྱུ། ལོ་གཅིག་ལས་བརྒལ་བའི་འཕྲལ་སེལ་ལག་ཁྱེར་ provisional    certificate    ངོས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་མིན་པས་དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་འཚལ།

     ༡༌༢། གཞོན་དྲུང།

            འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་པའི་ལག་ཁྱེར་དགོས་རྒྱུ།

༢།  ལོ་ཚད།

      ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ བར་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་རང་ལོ་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་དགོས་རྒྱུ།

༣།  དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ཁག

      ༣༌༡། ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར་དང་། གྲུབ་འབྲས་ཨང་ཤོག

      ༣་༢། དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟིན་པའི་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་ དང་པོ་དང་། མཐའ་མ།

      ༣༌༣། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་རྒྱ་སྨན་ཁང་གང་རུང་ནས་གཟུགས་བབ་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་སྟེང་དོ་བདག་གི་ཕྱེད་པར་ཐོག་དག་མཆན་འཁོད་པ།

      ༣༌༤། སྐྱེས་ཚེས་ལག་ཁྱེར། ཡང་ན། སྐྱེས་ཚེས་འཁོད་པའི་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ལག་ཁྱེར།

      ༣༌༥། རང་ཉིད་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཕྱེད་པར་གཉིས།

      ༣༌༦། རང་ཉིད་གཏན་སྡོད་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་བྱ་སྤྱོད་ཐལ་སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར།

      ༣༌༧། གལ་ཏེ་སྤྱི་སྒེར་སྡེ་ཚན་གང་རུང་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་ཡིན་ཚེ་དགག་བྱ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར།

༤།   རྒྱུགས་གཞི། 

     ༤༌༡། བོད་ཡིག་དང་། ཨིན་ཡིག་གཉིས་ཐོག་འབྲི་རྒྱུགས་དང།   

    ༤༌༢།    རྩིས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་ཟུར་དུ་མེད་ཀྱང་བོད་ཨིན་གཉིས་ཀྱི་དྲི་ཤོག་ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲིག་གཞི་ཁག་གི་སྐོར་འབྲི་རྒྱུགས་ནང་ཡོང་ངེས། 

    ༤༌༣།    བོད་སྐད་དང། ཨིན་སྐད་གཉིས་ཐོག་ངག་རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ།

 

ཐུགས་སྣང་།

༡།    གོང་འཁོད་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཁག་ལ་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་ཡང་ན། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་བའི་ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་དག་མཆན་འཁོད་དགོས།

༢།   དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནས་མཆེད་པའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཚབས་ཆེའི་གནས་སྟངས་དེ་མུར་གནས་ཚེ། ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་ཕྱོགས་ཐད་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་འགྱུར་བ་གཏོང་འཆར་སྐབས་མཚམས་གསལ་ཆ་ཡོང་རྒྱུ།

སྙན་འབུལ་བ་རྣམས་ནས་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་ཞིབ་བཀང་མཉམ་ཡིག་ཆ་ཁག་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་གནང་འབྱོར་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༡ ལ།།

Secretary

Public Service Commission

Central Tibetan Administration

Dharamshala,

Distt. Kangra, H.P.

Email: [email protected]