ཟླ་བ་ ༥ ཚེས ༢༡ ༢༠༢༠
 གསར་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༡ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། 

༄༅། །ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བ་ཚོར། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉིན་ངལ་སེལ་རོགས་དངུལ་མི་དུད་ཚང་རེ་རེར་ཧིན་སྒོར་ ༥༠༠༠ གནང་གཏན་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ་ལྟར། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རོགས་དངུལ་གནང་ཡུལ་ས་གནས་ཁག་གི་ཐོ་གཞུང་གཤམ་གསལ།


 

Share with your friends


Submit