ཟླ་བ་ ༥ ཚེས ༢༢ ༢༠༢༠
 གསར་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ རེས་གཟའ་པ་སངས། ༄༅། །འདི་གར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་གདལ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཛ་དྲག་གི་དུས་སྐབས་དང་བསྟུན།

དོན་གྲུབ་གླིང་། Clementown

ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་པའི་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཚོན་མདོག་དམར་ལྗང་སོགས་དབྱེ་མཚམས་ཕྱེ་ནས་དུག་སེལ་སྨན་རྫས་གཏོར་རྒྱུས་མཚོན་ཛ་དྲག་ལས་གཞི་ཚགས་ཚུད་ངང་སྤེལ་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡང་བྷན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་དང་།

བདེ་སླར།

ལྡི་ལི་བོད་སྒར་བསམ་ཡས་གླིང་། དོན་གྲུབ་གླིང་གཞིས་ཆགས་ Clementown ཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚོགས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སོགས་ཀྱི་ནང་དུག་སེལ་སྨན་རྫས་རྒྱ་ཁྱབ་གཏོར་ཡོད།  དེ་ཡང་ས་ཁུལ་ཚོན་མདོག་དམར་པོའི་ནང་ཚུད་རིགས་ལ་ས་གནས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་དུག་སེལ་སྨན་རྫས་གཏོར་བ་དང་། ཚོན་མདོག་ལི་ཁྲི་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་དུ་ལས་ཁུངས་དང་སྨན་ཁང་སོགས་ནང་སྨན་རྫས་གཏོར་ཡོད་པ་བཅས།། 

ཌལ་ཧོར།

ལྡི་ལི།

བོན་གཞིས་ཐོབ་རྒྱལ་གསར་པ།

མན་སྤར།

ཀུམ་རའོ།

མན་ཌུ་ཝ་ལ།

མོན་གྷོ།

ཨོ་ཌི་ཤ།

སྤུར་ཝ་ལ།

Share with your friends


Submit