ཟླ་བ་ ༨ ཚེས ༡༦ ༢༠༡༩
 གསར་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༦ རེས་གཟའ་པ་སངས། 

དེ་ཡང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་སོ་སོའི་བཞུགས་གནས་ནས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཕེབས་ཐོན་གནང་སྟེ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་སྔ་དྲོ་ལྡི་ལིར་ལྷན་འཛོམས་གནང་རྗེས། ལྡི་ལི་ནས་སྦེང་ལོར་བརྒྱུད་ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཀོ་ལི་གྷལ་དོན་ལྡན་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༡ བར་ས་གནས་སུ་ལས་རིམ།  ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ཨུ་ཀྲི་ཁུལ་ལ་ལས་རིམ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ནས་ ༢༤ བར་ཀོ་ཌེ་ཀ་ནལ་ཁུལ་ལ་ལས་རིམ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་སྦེང་ལོར་ནས་ལྡི་ལིར་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས། །

Share with your friends


Submit