ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ རེས་གཟའ་པ་སངས།

༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོ་མཆོག་དང་། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས། ཚོགས་དྲུང་། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་བཅས་གང་རུང་གི་མཚན་འཁོད་ཞུ་སྙན་ཕུལ་རིགས་རྣམས་འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་མ་འབྱོར་གོང་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཁག་གི་སྟེང་ཁྱབ་བསྒྲགས་སྤེལ་རིགས་ལ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ནས་འགན་འཁུར་ལན་འདེབས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་ཐབས་མེད་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སུ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ལ།།

Download