ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ རེས་གཟའ་པ་སངས།

༄༅།  །འདི་གར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། སམ་བྷོ་ཊ་བོད་སློབ་ཚོགས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་སྤོན་ཊ་གཏན་སློབ་ཏུ་དཔེ་མཛོད་དོ་དམ་པ་ ༡ །  འཕྲོད་ལས་པ་  ༡།   མ་ཚབ་ ༡ བཅས་ཀྱི་ལས་གནས་ས་སྟོང་ཡོད་ན། ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་ལས་གནས་ཐོག་ཞུགས་བློ་ཡོད་རིགས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་། ཤེས་ཡོན། ཉམས་མྱོང་སོགས་གསལ་བའི་ CV དང་། ལས་གནས་ཞུ་སྙན་གློག་འཕྲིན་ E-mail བརྒྱུད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༨ འགྱངས་མེད་ཐོག་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་འབུལ་ཕྱོགས་ཡོང་བའིགསལ་བསྒྲགས་སུ།

འབྲེལ་གཏུགས་ཁ་བྱང་།

Sambhota Head Office, Dharamsala

E-mail: [email protected]

Contact No. 01892-228877 , 226877