བོད་མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་སྐབས་ ༣ པའི་དངོས་གཞིའི་འོས་མི་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས།
__________________________________________________________________________________________________________________
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་དངོས་གཞིའི་འོས་མི་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས།

དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའི་འོས་དམིགས་རྣམས་ཀྱི་་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས།

མདོ་སྟོད་ཆོལ་ཁའི་འོས་དམིགས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས།

མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་འོས་དམིགས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས།
_______________________________________________________________________________________________________________________
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དངོས་གཞིའི་འོས་མི་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས།

རྙིང་མ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁོངས་དངོས་གཞིའི་འོས་དམིགས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས།

བཀའ་བརྒྱུད་ཆོས་བརྒྱུད་ཁོངས་དངོས་གཞིའི་འོས་དམིགས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས།

ས་སྐྱ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁོངས་དངོས་གཞིའི་འོས་དམིགས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས།

དགེ་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁོངས་དངོས་གཞིའི་འོས་དམིགས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས།

བོན་པོ་ཆོས་བརྒྱུད་ངས་དངོས་གཞིའི་འོས་དམིགས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས།
____________________________________________________________________________________________________________________

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་བྱང་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་ཁོངས་དངོས་གཞིའི་འོས་མི་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས།

བྱང་ཨ་རི་ཁོངས་དངོས་གཞིའི་འོས་དམིགས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས།

ཡུ་རོབ་ཁོངས་དངོས་གཞིའི་འོས་དམིགས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས།

____________________________________________________________________________________________________________________

Share with your friends


Submit