ཟླ་བ་ ༥ ཚེས ༡༠ ༢༠༡༠

བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཨ་ཁུ་བློ་ལྡན་ལགས་ཀྱིས་ད་ཕན་ཤེས་དཔར་དུ་ལྷག་བློ་ཆེ་བསྐྱེད་ཀྱིས་ཞབས་འདེགས་ཞུས་པར་མ་ཟད། རང་གི་ཐོབ་སྐལ་ལས་ཤག་གཙོས་རྒས་ཡོལ་ཐོབ་ཐང་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་ཇི་ཡོད་ཆ་ཚང་མི་བཞེས་རྒྱུའི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་འབྱོར་ལྟར། ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༣༡ ཐོག་སྙན་གསན་ཞུས་ཤིང་། ཁོང་གི་སྤྱི་སྨན་ལྷག་བསམ་དེར་ཤེས་དཔར་འགོ་ལས་ཡོངས་ནས་ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། ལྡི་ལི་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་དབུས་ཡིག་ཚང་ནས།