Published By Kalsang Dekyi

༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ རེས་གཟའ་ཟླ་བ།

༄༅། །བརྒྱུད་ལམ་གཞན་གྱིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་དོན་ལྟར་ན། སྔ་གཞུག་ཏུ་མི་ལོ་བཅུ་དྲུག་རིང་བཙོན་ཁང་དུ་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་མྱངས་བའི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོ་ལགས་བཙོན་གྲོལ་བྱུང་འདུག
བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ད་ལྟ་རང་ལོ་ ༥༦ ཡིན་པའི་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་བཙོན་གྲོལ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་གི་བདེ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སོགས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལོན་ཐུབ་མེད།
བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོ་ལགས་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁོངས་ཀྱི་ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་སྣ་དཀར་རྩེ་རྫོང་། ཡར་འབྲོག་ཁུལ་ནས་ཡིན་ཞིང་། སྤྱི་ལོ ༡༩༨༧  ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ལྷ་སར་ལངས་པའི་བོད་མིའི་ཞི་རྒོལ་ལས་འགུལ་ཁྲོད་མཉམ་ཞུགས་གནང་བར་བསྙད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོ་ལགས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་མི་ལོ་གསུམ་གྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་པ་དང་། ཡང་སྤྱི་ལོ་  ༡༩༩༢  ཟླ་  ༧ པར་ཡང་བསྐྱར་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ལོ་གཅིག་ལྷག་རིང་བཀར་ཉར་བྱས་རྗེས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་། དེ་ནས་སྤྱི་ལོ་  ༢༠༠༦  ལོར་ཡང་བསྐྱར་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་མི་ལོ་ ༡༢ ཀྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་རེད་འདུག
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོ་ལགས་སྔ་གཞུག་ཐེངས་གསུམ་ལ་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་གཅར་རྡུང་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་འདས་པ་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཉེས་མིང་འོག་ཁྱོན་བསྡོམས་མི་ལོ ༡༦ རིང་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་རེད།

Share with your friends


Submit